Adwokat Jacek Gałkowski

KANCELARIA ADWOKACKA SOSNOWIEC

 • 503 188 276
 • ul. S. Małachowskiego 7/102, 41-200 Sosnowiec

O kancelarii adwokackiej

Moja Kancelaria powstała z połączenia pasji, entuzjazmu i głębokiego poczucia sprawiedliwości.
Swoją ofertę kieruję zarówno do Klienta indywidualnego jak i przedsiębiorcy, pragnąc zapewnić obsługę komplementarną, ukierunkowaną na rzeczywiste rozwiązanie problemu, z którym przyszło się Państwu zmierzyć.

Wypracowana metodologia działania, łącząca w sobie elementy adwokackiej tradycji, kunsztu i doświadczenia, połączona z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, pozwala na zapewnienie najwyższych standardów opieki prawnej.

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM (sprawiedliwość idzie za prawem)

Ofertę kieruję do każdego z Państwa. Doradzam oraz skutecznie reprezentuję swoich Klientów w postępowaniach karnych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych i administracyjnych. Pomogę Państwu na gruncie sporów z ubezpieczycielami, bankami, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Pośredniczę w restrukturyzacji zadłużenia i doradzam w postępowaniach egzekucyjnych.

Każdą sprawę traktuję indywidualnie i priorytetowo.

Jestem świadomy, że to właśnie w osobie pełnomocnika pokładane są nadzieje na rozwiązanie życiowego impasu, który w poszukiwaniu pomocy poprowadził w progi mojej Kancelarii.

Łącząc wyrazy szacunku – zapraszam do współpracy,

Podpis Adwokat Jacek Gałkowski
Adwokat
Adwokat Jacek Gałkowski - Kancelaria Adwokacka Sosnowiec

Prawo administracyjne

Prawo rodzinne

prawo karne

Prawo cywilne

Obsługa przedsiębiorców

Zakres usług

 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, podział majątku, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, ustalenie sposobu, korzystania z rzeczy, rozliczenie nakładów, naruszenie własności, naruszenie posiadania, ustanowienie zarządcy i in.)
 • Sprawy z zakresu prawa spadkowego (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, oświadczenia o przyjęciu lub drzuceniu spadku, zachowek, unieważnienie testamentu, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza)
 • Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych (zakładania księgi wieczystej, wpis w istniejącej księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, hipoteki i in.)
 • Sprawy o rozwód i separację
 • Sprawy o alimenty
 • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • Sprawy o przymusowe poddanie leczeniu
 • Obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną i in.
 • Obronę oskarżonego w sprawach o przestępstwa – w tym przestępstwa skarbowe – we wszystkich instancjach
 • Obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia – w tym wykroczenia skarbowe – we wszystkich instancjach
 • Obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym w zakresie wniosku o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w karze, wyrażenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • Zastępstwo procesowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które występują w postępowaniu w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego
 • Reprezentacja w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • Stałą obsługę prawną przedsiębiorców;
 • Dochodzenie należności na etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego;
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami stosującymi prawo;
 • Przygotowanie opinii i analiz prawnych oraz czynienie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • Zakładanie, likwidacja i przekształcanie spółek prawa handlowego;
 • Konsultowanie, przygotowywanie projektów umów oraz uczestnictwo w negocjacjach;
 • Sprawy związane z dochodzeniem wierzytelności oraz obrona przed roszczeniami osób trzecich;
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i pozasądowych w ramach dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty, ochrony dóbr osobistych
 • Przygotowywanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń oraz skarg kasacyjnych
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i rządowej oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Kontakt

Jacek Gałkowski – Kancelaria Adwokacka

Scroll to Top